Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere

 

 

A. Általános elvárások

1. Az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül.

  • az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a tanulók és a nevelőtestület környezet-tudatosságáról felmérés készül, melynek része az Ökoiskola Hálózat munkatársai által kidolgozott kérdőív
  • az iskola mindennapi működéséről felmérés készül: víz, gáz, áram, fűtőanyag-használat, anyag- és hulladékgazdálkodás A felmérésnek része Ökoiskola Hálózat munkatársai által kidolgozott adatlap kitöltése
  • rendezvények, kirándulások környezeti hatásairól felmérés készül (utazások módja, keltett zajmennyiség, keletkezett hulladék)

2. Az Ökoiskola Cím elnyerésére szolgáló Munkaterv az iskolavezetés, a tanárok, az alkalmazottak, a tanulók és a szülők számára nyilvános, mindenkinek joga van javaslataival, észrevételeivel hozzájárulni.

3. Az iskola arculata (bemutatkozó anyagok, épület, udvar, dekoráció) határozottan képviseli a fenntarthatóság, környezet harmonikus (környezetbarát, egészséges) életvitel pedagógiai értékeit.

4. Az iskola aktív kapcsolatot tart fenn valamely elismert, aktív, a fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezettel.

 

B. Tanítás-tanulás

1. Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.

2. Az iskolai minőségbiztosítási munka része a helyi tanterv folyamatos felülvizsgálata és korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével.

3. Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek.

4. A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése érdekében.

5. Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott.

6. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban részt vehetnek oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában.

7 A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai munkatervének.

8. A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel. (Például egészségre ártalmas levegőben nem szervez az iskola testnevelési és sporttevékenységet a szabadban.)

 

C. Személyi feltételek, belső kapcsolatok

1. Az iskolában van környezeti nevelési munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a reál, humán illetve művészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is, és tagjai lehetnek a technikai személyzetből is.

2. A környezeti nevelési munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti az iskola környezeti nevelési tevékenységét.

3. A diákönkormányzatban van környezetvédelmi felelős.

4. Az iskola foglalkoztat egy pedellust (gondnokot), aki lehetőleg az iskola épületében (vagy annak közvetlen közelében) lakik, és akinek feladata az iskola zavartalan működésének biztosítása.

5. Az iskola vezetőségi tagjai közül legalább egy személy kommunikációképes egy idegen nyelven.

6. Az iskola házirendjét folyamatosan (legalább évente) felülvizsgálják. A felülvizsgálatban részt vesznek a diákok képviselői is.

7. Az iskola házirendje kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lévő természeti és épített értékek védelmével.

8. A nevelőtestület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és az ökológiailag fenntartható fejlődés elveit.

9. A nevelőtestület szakképzett a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában, és jártas a módszertanában.

10. Az iskola vezetője részt vett az ökoiskola számára hirdetett vezető továbbképzésen.

11. A tantestület évente egyszer részt vesz a tantestület csapattá kovácsolását elősegítő tréningen vagy egyéb programon.

 

D. Tanításon kívüli tevékenységek

1. Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskolai arculatához kapcsolódó programokat (akciókat, vetélkedőket, őrjáratokat).

2. Az iskola környezet- és természetvédő, és egyéb az ökoiskola célok megvalósulását elősegítő táborokat szervez, segíti diákjai részvételét mások által szervezett hasonló jellegű táborokban.

3. Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefüggő programjaiban (pl. városvédelem, faluszépítés stb.).

4. Az iskola belső kommunikációs csatornái (iskolaújság, rádió, faliújságok) tükrözik az ökoiskolai célokat.

5. Az iskolában zajlanak olyan pedagógiai tevékenységek, melyekben az iskola környezetkímélő, egészséges működtetését tanulmányozzák, segítik elő a diákok

6. Az iskola az arculatához illeszkedő pedagógus és más szakmai továbbképzéseket szervez.

7. Az iskola részt vesz a helyi szükségletekhez illeszkedő továbbképzések kidolgozásában.

8. Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tornatermi, sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett, és kötetlen mozgáslehetőségek).

 

E. Társadalmi kapcsolatok

1. Az iskola együttműködik más magyar és lehetőleg külföldi iskolákkal.

2. Az iskola figyelmet fordít arra, hogy munkájával hozzájáruljon a helyi társadalom igényeinek kielégítéséhez, kiemelten a fenntarthatóság elveinek pedagógiai képviseletével.

3. Az iskola felhasználja a különböző kommunikációs csatornákat és a helyi médiát annak érdekében, hogy munkájáról minél többen hírt kapjanak.

4. Az iskola reagál a helyi és globális környezetében történő főbb eseményekre.

5. Az iskola együttműködik olyan helyi támogatókkal, vállalkozókkal, melyek az ökoiskola értékeivel és céljaival megegyező célokat szolgálnak.

 

F. Fizikai környezet

1. Az épület környékén a természetes növényzet változatos és megkímélt, és/vagy a telepített növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott.

2. Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos informatikai bázisát (könyvek, újságok, CD-k, részvétel on-line kurzusokon, internetes együttműködésekben)

3. Az iskolában van közösségi összejövetelekre alkalmas (klub)helyiség, vagy az iskola diákjai/dolgozói használhatnak ilyen helyiséget valahol az iskola közelében.

4. Az iskolabútorok természetes és a környezetre ártalmatlan anyagokból készültek, és az őket használók (diákok, tanárok technikai személyzet) igényeihez igazodnak

5. Az udvar tartozékai:

a, biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely

b, madáretető

c, esővízgyűjtő,

d, konyhakert,

e, dísznövények,

f, komposztáló,

g, játszótér (természetes anyagokból),

h, sportpályák (lehetőleg természetes anyagú borítással),

i, zöld, füves terület

6. Az iskolában történő építkezések és átalakítások figyelembe veszik a fenntarthatóság szempontjait:

a, Az átalakítások, építések biztosítják, hogy az épületek harmonikusan illeszkedjenek környezetükbe.

b, Az erőforrások használata minimális az épületek építése, használata, és lebontása során.

c, Az épültek építése, használata, és lebontása nem jár az egészségre káros hatással.

d, Az épületek ergonómiailag megtervezettek és esztétikusak.

7. Az iskola figyelmet fordít arra, segíti a felelős szerveket abban, hogy a környékén:

a, biztonságos kerékpár-, és gyalogos utak legyenek,

b, megfelelő mennyiségű hulladékgyűjtő legyen.

8. Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskolai arculattal (folyosók, osztálytermek, szaktermek)

 

G. Az iskola működtetése

1. Környezetkímélő anyaghasználat:

a, Tudatos takarékosság az anyagokkal és termékekkel.

b, Környezetkímélő anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarításban.

c, Környezetkímélő játékok, taneszközök, és segédeszközök használata.

d, Környezetkímélő anyagok használata az adminisztrációban, és egyéb irodai munkákban.

e, Környezetkímélő anyagok használata kikapcsolódási és egyéb tevékenységekben

f, A kémiai anyagok környezetkímélő kezelése, tárolása, felhasználása.

2. Egészséges és környezetkímélő módon előállított ételek felszolgálása:

a, Kellemes és a funkciójuknak megfelelő főző- és étkezőhelyiségek.

b, Közelből beszerezhető alapanyagok használata.

c, A vegetáriánus étkezés lehetősége biztosított.

d, A speciális étrendi megkötésekkel rendelkező tanulók számára a megfelelő ételek biztosítottak.

e, Eldobható cikkek használata csak abban az esetben engedélyezett, ha nincs más lehetőség.

f, A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat.

g, A főzés és az étkezés során használt eszközök, környezet és egészségkímélők.

h, Az iskolakertben termesztett zöldségek felhasználása az iskola konyhájában. (A vonatkozó környezetvédelmi, élelmiszer egészségügyi szabályok betartásával.)

3. Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladék-kibocsátását, és a keletkező hulladékokat környezetkímélő módon kezeli.

a, Termékek és anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása

b, A hulladék szétválogatása; fémek, műanyagok, papírok, stb.

c, Szerves hulladék komposztálása.

d, A veszélyes hulladék elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alapján történik.

4. Az iskola takarékosan és ésszerűen bánik a vízzel.

a, Víztakarékos berendezések használata.

b, Esővíz használata az arra lehetséges és alkalmas helyeken.

5. Az iskola takarékosan bánik az energiával.

a, Takarékosság a hőenergiával.

b, Takarékosság az elektromos árammal.

c, Megújuló energiaforrások használatára való törekvés az áramfejlesztés és a fűtés számára.

6. Az iskola a lehető legkisebb mértékben szennyezi a levegőt.

a, A kémények, szellőztető berendezések stb. anyagkibocsátása szabályozott és rendszeresen ellenőrzött.

7. Az iskola működéséhez szükséges közlekedés környezetkímélő módon történik.

a, A tanulókra, és a nevelőtestület tagjaira utazás tekintetében a gyaloglás, a kerékpározás, és a tömegközlekedési eszközök használata jellemző.

b, Ha gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedéses iskolába járás nem megoldható a gyerekek iskolabuszt használnak, megszervezik közös autós útjaikat.

c, Gyalog, illetve kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek rendszeres látogatása.

d, A közlekedés megtervezése a felesleges utazások elkerülése érdekében.

8. Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehető legkisebb mértékben terhelik a környezetet.